Reply To: Component Diagram - Application Crash

When I manipulate association line on component diagram, exception occurs and application crash. There is also a big X on drawing panel.

I'm using version 3.41

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)

zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************

System.ArgumentOutOfRangeException: Indeks jest spoza zakresu. Musi mieć wartość nieujemną i mniejszą niż rozmiar kolekcji.

Nazwa parametru: index

w System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)

w System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException()

w System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)

w SoftwareIdeasModeler.DiagramItems.UmlObjects.ConcreteUmlRelation.Draw(DiagramDrawer drawer, DrawingParameters param)

w SoftwareIdeasModeler.Visualisation.DiagramDrawer.Draw(DiagramLayer layer, ConcreteDiagramItem item)

w SoftwareIdeasModeler.Visualisation.DiagramDrawer.Draw(DiagramLayer layer, Rectangle clipArea)

w SoftwareIdeasModeler.Visualisation.DiagramDrawer.Draw(Diagram diagram, Rectangle drawBounds)

w SoftwareIdeasModeler.SimDiagramControl.UmlDiagram_Paint(Object sender, PaintEventArgs e)

w System.Windows.Forms.Control.OnPaint(PaintEventArgs e)

w System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandling(PaintEventArgs e, Int16 layer, Boolean disposeEventArgs)

w System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)

w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.UserControl.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)

w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)

w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

...

Michal 23 September 2010 10:22:28

New Comment

Comment
You can use these formatting tags: [b]bold[/b] [i]italic[/i] [u]underline[/u] [url]www.example.com[/url] [code]some code[/code] [quote]quoted text[/quote] [list]one list item per line[/list]